• Scholastic – Jaipur 2019
  • Bharatiya Lok Kala Mandal – Jaipur 2019
  • Hachette India – Jaipur 2019
  • Big Little Book Award – Jaipur 2019
  • Parag – Jaipur 2019
  • Two Ravens – Jaipur 2019